โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                 โรงเรียนชุมชนบึงบา  ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่อยู่ 2 ฟากคลอง 10 ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 6 ไร่ ฝั่งตะวันออก      มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน
                 โรงเรียนชุมชนบึงบา เริ่มจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 ที่วัดบึงบาประภาสะวัต เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มี นายสนิท ศิริวรรณ  เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2482 พระยามนต์ธาตุ ยกที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน ให้ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบึงบา” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482  มีนายไกรสร  ประภาสะวัต เป็นครูใหญ่
                31 ตุลาคม 2509  จังหวัดได้สั่งรวมโรงเรียนหนองเสือเข้าด้วยและให้ชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนบึงบา” ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบึงบา บริหารงานโดยนายปิยราช  สืบเชื้อวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวกัญญาพัชร  จุลสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 รวม 24 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  836 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)