โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก