โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภารกิจ โครงสร้างของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
    โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  
พันธกิจ (Mission)
    ๑. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในสถาบันหลักของชาติและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
    ๒. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และมีคุณลักษณะคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
    ๓. การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายมิติ
    ๔. การยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
    ๕. การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง
    ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ (goal)
      เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบึงบา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
      ๑. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
      ๒. เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และความสามารถในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตามคุณลักษณะคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
      ๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายมิติ
      ๔. เพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      ๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง
      ๖. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
 
กลยุทธ์ (Strategic)
       เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบึงบา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน จึงได้กำหนดกลยุทธ์ดังนี้
       ๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
       ๒. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
       ๓. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
       ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
       ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ