โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
News
Activity
Education News
-    ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของ นายปิยราช  สืบเชื้อวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา ปี 63
-   ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่องการพัฒนาทักษะการคาดการณ์ผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลและข้อมูลที่มีอยู่   โดยใช้รูปแบบการสอน 3R MODELของ นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา  ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา ปี 65
-   รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบึงบา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ของนางสาวกัญญาพัชร จุลสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา ปี 2565
-  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน Active learning โดยใช้รูปแบบการสอน 3C MODEL ของ นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา  ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา ปี 65
-
   การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม คิดเลขเร็ว GSP ของนางสาวสุกัญญา  นพกิจ

-  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโรงเรียนชุมชนบึงบา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
-  ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครู ฝั่งตะวันตก จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนชุมชนบึงบา
-  ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
-  ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน
Administrators
Username
Password
Forgot password
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Stats
Start 22/08/2022
Last Update 02/06/2023
Visitors 216264
Page Views 297251