โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2475 - 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายจอง ประสมศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2478 - 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร ประภาสะวัต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2482 - 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ชัยพินิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2485 - 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายลพ วงศ์บุญมาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2487 - 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุง รอดวงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2491 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ นันทพฤกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ จิตบรรเทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเนตร รอดประชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา ภางาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยราช สืบเชื้อวงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน