โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

นางสาวเสาวณีย์ อยู่กรุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมทรง งามใจ
ช่างปูนระดับ 4