โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรัตนา เข็มนาค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุมินตรา ทาสีแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวภรภัทร แสนรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุมามาล อุ่นขำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิตรลดา เสมแก้ว
ครูอัตราจ้าง