โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมนชนก รัตนจำนงค์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอลงกรณ์ ชนะชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2