โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1