โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
ปฐมวัย

นางจำลองลักษณ์ ก้อนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนงนภัส เก่งสาริกิจ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวอภัสรา ประชาโรจน์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธนาภรณ์ เพียสุระ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวปาริชาติ คงถึง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2