โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สังกรแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุจิตรัตนากร, ดร.
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิจิตรรัตนาธาร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขุม ศรีทะวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณี พูนศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณกร ชูเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพลินพิศ บุญวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ปั้นงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช เอี่ยมไชย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางโชติกา แจ่มจำรัส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา รอดชูโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศวรรณ ถาวรรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสงกรานต์ ถาวรรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยราช สืบเชื้อวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ