โรงเรียนชุมชนบึงบา
หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 02-549-1134
ผู้บริหาร

นายปิยราช สืบเชื้อวงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ช่องทางการติดต่อ
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2904-0607
4 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
5 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี 02-5331119
7 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี 0-2546-1295
9 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
10 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
11 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนดวงกมล ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 029594454-5
16 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593
25 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
27 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
30 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
31 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3422-1 086-3256357
32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี 0-2546-1255
33 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
36 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
37 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
38 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนอนุบาลประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
44 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
45 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
46 โรงเรียนเทศบาล1ขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา 5312855
49 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
54 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา -
55 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 0-2577-2346
59 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02–5602687
60 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) บึงคำพร้อย ลำลูกกา 0-2987-9448
61 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา
63 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
64 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
65 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
66 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
67 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 0-2569-1361
68 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
70 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
71 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
72 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา 0-2995-2244
73 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา
75 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
77 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
78 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา
79 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2199-2557
80 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
82 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา
84 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014
86 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
87 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2905-0223
88 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 0-2563-1061
89 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-5930010
94 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
95 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ 021506090
97 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
98 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ 020686608
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ 020466669
102 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ 02-549-1134
107 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
111 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ
112 โรงเรียนคลองสิบสาม หนองสามวัง หนองเสือ 025492351
113 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ
114 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ